Fòm Enskripsyon

Lekti Nouvo Monn

Fanmi / Moun k ap bay
swen ak timoun enfòmasyon

1

Enterè
pou Liv

2

Adrès
chajman

3

Ranpli fòm ki anba a pou elèv ki elijib yo resevwa yon liv GRATIS pa lapòs chak mwa pandan ane lekòl la! Yon fwa ou revize ei soumèt, yo pral ba ou opsyon pou ou enskri lòt elèv ki kalifye.

Livrezon liv ap kòmanse 6-8 semèn apre ou fin ranpli fòm enskripsyon sa. Tanpri tcheke pou asire ke tout enfòmasyon ou antre yo kòrèk pou ke livrezon an pa rive an reta.

Tout enfòmasyon yo obligatwa sof si yo endike otreman.

Non Fanmi/Moun kap bay swen e Enfòmasyon pou Kontak

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Se nesesè yon nimewo telefòn o yon adrès imel.

Tanpri antre yon adrès imel ki valab.

Tanpri antre yon nimewo telefòn nan yon fòma ki valab.

Enfòmasyon elèv la/yo

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Chwazi twa kalite liv ke pitit ou pi renmen

Tanpri chwazi 3 kategori liv.

Chwazi preferans ou pou tit liv espesyalize yo. Lè yo disposib, ou pral resevwa liv ki baze sou preferans ou:

Chwazi omwen yon tit liv espesyalize.

Adrès chajman / poste

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Tanpri tcheke kare a pou w dakò ak tèm e kondisyon enskripsyon yo.

EKonbinezon Vil sa, Eta, ak Zipkode sa pa koresponn ak okenn adrés. Tranpri korije li epi eseye ankó.

Close Modal
Konfimen Adrès Ou

Chwazi adrès ki sijere anba a pou asire yon bon livrezon.

Close Modal
Konfime Adrès Ou

Nou pa t 'kapab verifye adrès egzak ou te antre a. Tanpri tcheke pou konfime li kòrèk o fè nenpòt chanjman ki nesesè.

Address
City, State
Zip
Close Modal
Konfimen Adrès Ou

Nou pa te kapab verifye adrès ou te antre a. Èske se adrès sa ou te vle bay?

Address
City,State
Zip

Swiv Nou:

Swiv Nou:

Èske ou bezwen sipò oswa ou gen plis kesyon?

Vizite Kesyon Moun Poze Souvan yo (FAQ), tchat andirèk nou an, oswa itilize enfòmasyon pou kontak nou bay nan anba paj FAQ an.

© 2022 New Worlds Reading Initiative