Fòm Enskripsyon

Fanmi / Moun k ap bay swen ak timoun enfòmasyon

1

Enterè pou Liv

2

Adrès chajman

3

Mèsi pou enterè ou nan New Worlds Reading Initiative! Pou yon timoun elijib pou New Worlds Reading, li se yon timoun ki poko li nan nivo klas li epi li dwe yon elèv nan klas K-5 ki enskri nan yon lekòl public oswa lekòl endepandan ki jwenn sipò nan men distri a

Tanpri, mete tout enfòmasyon legal pitit ou an, avek enfomasyon lekòl la ak klas pou ane lekòl 2022-2023, nan fòm aplikasyon ki anba a. Tout enfòmasyon yo obligatwa sof si yo di otreman. Lè ou fin verifye epi soumèt aplikasyon an, yo pral ba w posiblite pou aplike pou lòt timoun ki kalifye yo.

Tanpri sonje, pwofesè yo pa kalifye pou soumèt aplikasyon nan non elèv, paran oswa responsab yo.

Non Fanmi/Moun kap bay swen e Enfòmasyon pou Kontak

Pati sa obligatwa.

Non dwe genyen ant 2 ak 30 karaktè.

Espas la pa kapab gen karaktè espesyal ladan l.

Pati sa obligatwa.

Non dwe genyen ant 2 ak 30 karaktè.

Espas la pa kapab gen karaktè espesyal ladan l.

Se nesesè yon nimewo telefòn o yon adrès imel.

Tanpri antre yon adrès imel ki valab.

Tanpri antre yon nimewo telefòn nan yon fòma ki valab.

Enfòmasyon elèv la/yo

Pati sa obligatwa.

Non dwe genyen ant 2 ak 30 karaktè.

Espas la pa kapab gen karaktè espesyal ladan l.

Pati sa obligatwa.

Non dwe genyen ant 2 ak 30 karaktè.

Espas la pa kapab gen karaktè espesyal ladan l.

Pati sa obligatwa.

Tanpri, antre on dat nan seri dat apwouve a (1, Septanm - 1, Septanm )

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Espas la pa kapab gen karaktè espesyal ladan l.

FLEID dwe genyen ant 1 ak 20 karaktè.

Seksyon sa a ka genyen nimewo sèlman.

Identificación del distrito del estudiante dwe genyen ant 1 ak 20 karaktè.

Chwazi preferans ou pou tit liv espesyalize yo. Lè yo disposib, ou pral resevwa liv ki baze sou preferans ou:

Chwazi omwen yon tit liv espesyalize.

Chwazi twa kalite liv ke pitit ou pi renmen

Tanpri chwazi 3 kategori liv.

Pwogram sa a sèlman delivre bagay nan adrès ki nan eta Florida a.

Adrès chajman / poste

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

Pati sa obligatwa.

EKonbinezon Vil sa, Eta, ak Zipkode sa pa koresponn ak okenn adrés. Tranpri korije li epi eseye ankó.

Tanpri tcheke kare a pou w dakò ak tèm e kondisyon enskripsyon yo.

Tanpri tcheke kare a pou konfime ou te bay enfòmasyon egzat.

Close Modal
Valide adrès ou

Chwazi adrès ki sijere anba a pou asire yon bon livrezon.

Close Modal
Konfime Adrès Ou

Nou pa t 'kapab verifye adrès egzak ou te antre a. Tanpri tcheke pou konfime li kòrèk o fè nenpòt chanjman ki nesesè.

Address
City, State
Zip
Close Modal
Valide adrès ou

Nou pa te kapab verifye adrès ou te antre a. Èske se adrès sa ou te vle bay?

Address
City,State
Zip