Livrezon liv ak resous lekti gratis, chak mwa pou timoun ak fanmi ki kalifye yo

Ki jan li fonksyone

Ede timoun nan klas K-5 yo reyalize potansyèl yo grasa pouvwa lekti.

New Worlds Reading Initiative se yon nouvo pwogram livrezon liv gratis nan Florid—ki fèt pou ede timoun nan klas K-5 yo reyalize potansyèl yo grasa pouvwa lekti. Pwogram lan pral:

Poste yon nouvo liv—ann Anglè, Panyòl, oswa Kreyòl— chak mwa gratis ba chak elèv ki kalifye, ki enskri nan klas K-5 nan Florid

 

Ede elèv yo bati yon bibliyotèk ki adapte pou yo pèsonèlman ki baze sou enterè yo

 

Bay fanmi yo resous pou lekti—ann Anglè, Panyòl, oswa Kreyòl—ki ranfòse konfyans nan lekti ak konpetans nan konvèsasyon

 

Ranfòse syans estrateji lekti

 

Soutni paran yo ak responsab swen yo pandan y ap kontinye devlope lanmou timoun yo pou lekti

 

Tit liv espesyalize yo gen ladan kèk fòma nan lang Anglè, Panyòl, Kreyòl Ayisyen ak bray.

Poste yon nouvo liv—ann Anglè, Panyòl, oswa Kreyòl— chak mwa gratis ba chak elèv ki kalifye, ki enskri nan klas K-5 nan Florid

 

Ede elèv yo bati yon bibliyotèk ki adapte pou yo pèsonèlman ki baze sou enterè yo

 

Bay fanmi yo resous pou lekti—ann Anglè, Panyòl, oswa Kreyòl—ki ranfòse konfyans nan lekti ak konpetans nan konvèsasyon

 

Ranfòse syans estrateji lekti 

 

Soutni paran yo ak responsab swen yo pandan y ap kontinye devlope lanmou timoun yo pou lekti

 

Tit liv espesyalize yo gen ladan fòma lang Anglè, Panyòl ak Kreyòl.

Kiyès ki ka antre nan?

Kalifikasyon pou Pwogram lan

1

Nenpòt elèv nan klas K-5 lekòl piblik oswa lekòl charter nan Florid ki pa fè lekti kounye a nan nivo klas li kalifye pou enskri

2

Ou pa sèten si yon timoun kalifye? Tanpri konsilte pwofesè timoun ou an oswa lekòl la, oswa dirijan distri a.

 

Pa sèten si pitit ou a ap li nivo klas ki pi ba yo? Kontakte pwofesè pitit ou a.

Pa sèten si pitit ou a ap li nivo klas ki pi ba yo? Kontakte pwofesè pitit ou a.

Li byen fasil pou aplike

Pale nou de lekòl lektè ou an ak ki kalite liv li renmen. Bay enfòmasyon sou lekòl la epi chwazi sijè timoun ou an gendwa enterese eksplore.

Resevwa liv epi ajoute nan koleksyon liv timoun ou an. Liv yo pral rive pa lapòs pandan tout ane lekòl la nan adrès livrezon ou bay la.