Regleman sou enfomasyon prive / Regleman ak Kondisyon

TÈM AK KONDISYON:

 

Konfidansyalite w enpòtan pou nou e nou pran angajman pou pwoteje enfòmasyon ou pataje lè w ap itilize Sèvis nou yo. Politik sou Konfidansyalite sa a gen ladan kondisyon ki tabli nan akò sou tretman done nou an epi li idantifye: (a) enfòmasyon nou pran nan men ou; (b) ki jan nou trete ak jere enfòmasyon sa yo; epi (c) dwa w konsènan itilizasyon ak pataj enfòmasyon w yo. Si w gen nenpòt kesyon sou Politik sou Konfidansyalite sa a, ou ka kontakte nou nan imèl oswa adrès lapòs ki genyen nan seksyon Kontakte Nou ki anba a.

Lè w kontinye gen aksè ak/oswa itilize Sèvis yo, ou dakò ke nou ka trete done pèsonèl ak done ki pa pèsonèl ke nou pran sou ou, an akò ak Politik sou Konfidansyalite sa a.

 

Mwen bay konsantman m pou pataje enfòmasyon elèv sa yo: non elèv la ak done sou nivo reyalizasyon elèv la, nan bi pou m patisipe nan Inisyativ Lekti Nouvo Mond (New Worlds Reading Initiative) ant UF Lastinger Center ak Lekòl Sikonskripsyon (School District) kote pitit mwen an anrejistre. Konsantman sa a ap valab jiskaske pitit mwen an fini Mwayen 2 (5th grade) oswa jiskaske mwen retire li nan pwogram nan. Pou retire konsantman w, tanpri kontakte support@newworldsreading.com.

 

2. ENFÒMASYON OU BAY NOU

(a) Jeneral. Nou pran done pèsonèl ou ba nou volontèman. Ou ka kominike done pèsonèl ou yo ba nou nan fason sa yo: (i) kreye yon kont, (ii) abòne nan bilten, (iii) voye yon imèl ba nou, ak/oswa (iv) itilize sèvis nou yo. Pa egzanp, nou ka pran non ou, non timoun ou anrejistre pou itilize pwogram livrezon liv Inisyativ Nouvo Mond Lekti a nan Inivèsite Florid, adrès imèl ou, modpas, nimewo telefòn, adrès lapòs ki gen ladan vil ou tou, eta ak kòd postal, ak nenpòt lòt enfòmasyon ou chwazi bay. Objektif prensipal nou nan itilizasyon enfòmasyon ke nou pran se bay ak amelyore Sèvis nou yo, bay bon jan sèvis kliyan, pou reponn ou epi pou pèmèt itilizatè yo navige sou sit nou an avèk efikasite. Nou ka pran done pèsonèl ak enfòmasyon ki pa pèsonèl konsènan ou epi trete yo menm jan nou di la a.

 

(b) Done pèsonèl. "Done Pèsonèl" vle di done ki pèmèt yo idantifye w oswa kontakte w, tankou, pa egzanp, non w, adrès, nimewo telefòn ou, adrès imèl, ansanm ak nenpòt lòt enfòmasyon ki pa piblik sou ou, ki asosye oswa lye ak youn nan done anvan yo.

 

3. DONE KI PA PÈSONÈL

(a) "Done ki pa pèsonèl" vle di done ki pa asosye ak oswa ki pa lye ak done pèsonèl ou; Done ki pa pèsonèl, pa kapab, li menm sèlman, pèmèt idantifikasyon yon moun.

 

(b) Done pèsonèl. Yo itilize "Done pèsonèl" an jeneral swa pou reponn demann ou fè oswa pou ede nou sèvi ou pi byen, men plis espesyalman, nou ka itilize done pèsonèl ou nan fason sa yo:

 

Pou bay ou menm ak timoun ki anrejistre yo sèvis ak enfòmasyon ou mande nou yo;

Pou amelyore kalite eksperyans lan lè ou kominike avèk sèvis Inivèsite Florid;

Pou voye yon imèl dakèy ba ou, ak pou verifye ke w posede adrès imèl ki te bay lè w ap kreye kont ak/oswa anrejistre yon timoun;

Pou voye notifikasyon imèl administratif ba ou, tankou enfòmasyon sou sèvis Inivèsite Florid, avi sekirite oswa sipò ak antretyen;

Pou analize demann ou yo ak fason w itilize yo pou nou ka amelyore sèvis Inivèsite Florid;

Pou rezon referans ak rechèch ki asosye ak itilizasyon ak pèfòmans Sèvis yo;

epi

Jan sa dekri nan Politik sou Konfidansyalite sa a.4. OBJEKTIF POU NOU ITILIZE DONE PÈSONÈL

Nou ka pran, itilize, estoke ak transfere done sa yo an koneksyon pou ba w sèvis ke w mande nan Inivèsite Florid:

 

Non, adrès ak nimewo telefòn granmoun ki otorize yo;

Non ak adrès livrezon timoun ki anrejistre a;

Adrès imèl (yo) pou granmoun ki otorize;

Dat timoun ki anrejistre a fèt;

Sèks timoun ki anrejistre a;

« Cookies » Temwen koneksyon ak aktivite sou sit entènèt (jan sa espesifye nan dokiman sa a)

 

5. CHANJMAN OBJEKTIF

Nou itilize done pèsonèl sèlman pou rezon nou pran yo, sof si nou detèmine avèk rezon ke nou bezwen sèvi ak li pou lòt rezon ki konpatib avèk objektif orijinal la. Tanpri sonje ke nou ka trete done pèsonèl ou san ou pa konnen oswa san konsantman ou, kote sa a egzije oswa otorize pa lalwa.

 

6. DIVILGASYON DONE PÈSONÈL

Inivèsite Florid pa vann done pèsonèl, sepandan, nou divilge done pèsonèl jan sa dekri atravè Politik sou Konfidansyalite sa a, epi plis espesyalman jan sa a:

 

a. Tyès Pati Founisè Sèvis. Nou pataje done pèsonèl ak tyès pati founisè sèvis pou rann sèvis yo disponib pou ou; fè tès asirans kalite; fasilite kreyasyon kont; bay sipò teknik; epi fè referans ak rechèch ki asosye ak pèfòmans sèvis yo. Tyès pati founisè sèvis sa yo gen obligasyon pou yo pa sèvi ak done pèsonèl nou pataje yo, sof pou bay sèvis nou te mande yo. N ap rete responsab devan ou pou done pèsonèl ou yo epi n ap travay avèk tyès pati founisè sèvis yo pou asire ke itilizasyon done pèsonèl ou yo konfòme yo ak kondisyon Politik sou Konfidansyalite sa a.

 

b. Lòt divilgasyon. Kèlkeswa chwa ou fè konsènan done pèsonèl ou yo, nou ka divilge done pèsonèl yo si nou kwè ak anpil konfyans ke divilgasyon sa a nesesè: ​​(i) kòm yon pati nan yon ankèt legal; (ii) pou respekte lwa ki aplikab yo oswa pou reponn a sitasyon oswa manda yo ba nou, patnè nou yo oswa lòt founisè sèvis yo; (iii) pou pwoteje oswa defann dwa nou yo, pwopriyete ak/oswa lòt itilizatè yo nan Sèvis yo; (iv) envestige oswa ede nan anpeche nenpòt vyolasyon oswa vyolasyon potansyèl de lalwa a oswa vyolasyon akò sa a, ak/oswa (v) an koneksyon avèk nenpòt fizyon, finansman, akizisyon oswa tranzaksyon separasyon, oswa pwosedi ki enplike vant, transfè, plasman, oswa divilgasyon tout oswa yon pati nan Inivèsite Florid oswa byen li yo.

 

7. DONE KI PA PÈSONÈL

Men ki kalite done ki pa pèsonèl ke nou ka pran pandan Sèvis yo, e atravè sit entènèt nou an:

a. "Cookies" Temwen koneksyon ak aktivite sou sit entènèt. Cookies yo se moso enfòmasyon tèks ke yon sit entènèt transfere nan diskedi òdinatè yon moun oswa lòt aparèy navigasyon sou sit entènèt nan objektif pou estoke dosye ou. Cookies yo pèmèt Sèvis yo sonje enfòmasyon enpòtan ki pral fè ou sèvi ak Sèvis yo pi pratik. Anjeneral, Cookies yo ap genyen non domèn ki soti nan Cookies yo, "tout egzistans" Cookies yo, ak yon nimewo inik ki te pwodwi owaza oswa ak lòt nimewo. Nou itilize Cookies nan plizyè fason, tankou:

 

Objektif pou fè analiz. Nou itilize "cookies" pou analize itilizasyon sèvis nou yo pou amelyore yo. Nou ka itilize Google Analytics oswa zouti ki sanble, pou ede analize fason itilizatè yo itilize Sèvis nou yo. Google Analytics sèvi ak cookies pou pran enfòmasyon tankou konbyen fwa itilizatè yo vizite sit nou an, paj yo vizite ak lòt sit entènèt yo te itilize anvan yo vin sou sit entènèt nou an.

Preferans itilizatè yo. Nou itilize cookies pou estoke kèk preferans konsènan itilizasyon sèvis yo.

Maketing. Nou itilize cookies ki soti de/pou tyès pati patnè tankou Google ak Facebook pou rezon maketing. cookies sa yo pèmèt nou montre w materyèl pwomosyonèl sou lòt sit ou vizite sou Entènèt la.

Aparèy. Nou ka itilize cookies pou sonje aparèy òdinatè w lan lè yo itilize li pou retounen sou sit la pou pèsonalize eksperyans ou. Nou ka asosye done pèsonèl ou ak yon fichye cookies nan ka sa yo.

 

b. « Log data » (Rejis/Jounal done). Lè ou vizite sit nou an, nou otomatikman pran done teknik ak estatistik sou vizit ou a, tankou kalite navigatè ou a, Founisè Sèvis Entènèt (ISP), paj referans/sòti, sistèm operasyon, so dat/tan ak/oswa done sou pakou navigasyon w, paj ou vizite yo ak nenpòt tèm rechèch ou itilize ("Rejis/Jounal done"). Nou pral itilize epi pataje Rejis/Jounal done pou tout rezon, tankou analiz endistri, pwofil demografik, ak lòt rezon.

 

c. "Pixel Tags" (Etikèt piksèl). Nou ka itilize "Pixel Tags" (Etikèt piksèl) " (yo rele tou "clear gif", "web beacons", oswa "web bug"). "Web beacons" yo se ti imaj grafik ki gen yon idantifyan inik, fonksyon ki sanble ak cookies yo itilize pou swiv mouvman itilizatè yo sou entènèt. Kontrèman ak cookies, ki estoke sou diskedi òdinatè yon itilizatè, baliz entènèt yo entegre yon fason ki envizib nan paj entènèt yo. "Web beacons" pèmèt nou tou voye imèl nan yon fòma lizib, epi yo di nou si imèl yo te louvri pou asire ke nou voye mesaj sèlman ki enterese itilizatè nou yo. Nou ka itilize enfòmasyon sa yo pou diminye oswa elimine mesaj yo voye bay itilizatè yo. Nou pa konekte enfòmasyon yo pran ak "Pixel Tags" ak done pèsonèl yo.

 

d. Adrès IP. Nou pran adrès IP piblik ou chak fwa ou vizite sit nou an. Nou ka itilize adrès IP piblik ou a pou detèmine si kèk demann yo se fwod oswa pa vrèman enpòtan epi nou ka otomatikman matche adrès IP piblik ou a ak non domèn ou (anjeneral non domèn ISP oswa travay ou). Kòm ou ka vizite sit entènèt nou an nan rezidans pèsonèl ou, adrès IP ou ak nenpòt non domèn ki asosye trete kòm "Enfòmasyon Rezo Pèsonèl" olye de Done Pèsonèl. "Log data" pa gen enfòmasyon sou rezo pèsonèl la. Menm si Enfòmasyon Rezo Pèsonèl kapab itilize pou bay ak kenbe sèvis yo, yo pa pataje yo ak okenn tyès pati eksepte jan sa dekri pi wo a nan seksyon ki gen tit "Tyès Pati Founisè Sèvis" ak "Lòt Divilgasyon". Tanpri note ke: Depandaman de jiridiksyon ou, adrès IP ou ka konsidere kòm done pèsonèl. Nan tout ka sa yo, an konsekans li pral dwe trete konsa.

 

e. Adrès IP. Nou ka itilize done ki pa pèsonèl pou nenpòt rezon, ki gen ladan: (i) jere sit nou an pou rezon operasyonèl entèn, tankou depanaj, analiz done, tès, rechèch, estatistik ak sondaj; (ii) amelyore sit nou an pou asire ke kontni yo prezante nan fason ki pi efikas pou ou ak pou aparèy ou an; (iii) pèmèt ou patisipe nan karakteristik entèaktif sou sit nou an, lè ou chwazi fè sa; (iv) kòm yon pati nan efò nou pou asire sekirite sit nou an.

 

8. DONE AGREJE

Apre nou retire nenpòt enfòmasyon sou idantifikasyon pèsonèl nan tout Done Pèsonèl, Enfòmasyon Rezo Pèsonèl, ak Rejis Done ke nou pran nan men ou, nou ka konbine enfòmasyon sa yo ak enfòmasyon nou pran nan men lòt moun, itilizatè yo ak kliyan (kolektivman "Done Agraje") pou amelyore kalite ak valè Sèvis nou yo epi analize ak konprann kijan yo itilize sit entènèt nou an. Nou ka pataje done agreje yo ak tyès pati pou rezon analiz endistri, pwofil demografik, ak lòt rezon.

 

9. CHWA OU

Lè ou jwenn aksè oswa itilize Sèvis yo, nou otomatikman pran enfòmasyon sou ou, tankou:

 

a. Gen aksè a enfòmasyon ou yo. Ou ka jwenn aksè ak tout done pèsonèl nou pran sou entènèt epi kenbe li, swa sou entènèt oswa lè w mande nou aksè pa imèl oswa adrès lapòs yo bay nan seksyon Kontakte nou anba a. Nou itilize pwosedi sa a pou pi byen pwoteje enfòmasyon ou yo. Ou ka korije erè reyèl ki nan done pèsonèl ou lè w voye yon demann pou nou avèk detay erè a ak enfòmasyon ki kòrèk la.

 

b. Mande pou yo efase enfòmasyon ou yo. Ou ka mande nou efase oswa retire tout oswa yon pati nan done pèsonèl ou. Ou ka fè yon demann pa imèl oswa adrès lapòs ki nan seksyon Kontakte nou anba a. Nou pral pran mezi rezonab pou verifye idantite w anvan w kontinye efase enfòmasyon w lan . Depi nou kapab verifye idantite w, n ap efase nenpòt done pèsonèl sou ou ke nou pa oblije kenbe legalman nan 30 jou apre nou resevwa demann ou an. Tanpri sonje ke si w kòmanse demann sa a pandan w gen nenpòt lòt demann oswa tranzaksyon k ap trete, demann oswa tranzaksyon sa yo ka anile.

 

10. TIMOUN

Pratik konfidansyalite nou yo konfòme yo ak Lwa Federal sou Pwoteksyon Konfidansyalite sou Entènèt pou Timoun yo ("COPPA"). Nou pa pran pa eksprè done pèsonèl nan men vizitè sou sit entènèt nou an ki poko gen 13 zan oswa nan men nenpòt moun ki poko gen laj matirite/majè. Si yon timoun minè voye done pèsonèl pou nou epi nou aprann ke done pèsonèl yo se enfòmasyon yon timoun minè, n ap eseye retire enfòmasyon an pi vit ke posib. Si ou kwè ke nou ka resevwa done pèsonèl nan men yon minè, tanpri kontakte nou pa imèl oswa adrès fizik yo bay nan seksyon Kontakte nou anba

a. Lè w anrejistre yon timoun pou Sèvis yo, ou dakò ke nou ka pran, estoke, itilize ak trete done pèsonèl timoun sa a pou rezon ki dekri la a. Si nou aprann ke yon itilizatè se yon minè, nou pral pran mezi rezonab pou jwenn konsantman lè nou kontakte granmoun ki otorize a, si sa posib, epi nou pral pran, si nou pa ka jwenn konsantman, nou ap fè sa etap ki rezonab la pou efase enfòmasyon sa a nan baz done nou yo epi pa itilize enfòmasyon sa yo pou okenn rezon (eksepte si sa nesesè pou pwoteje sekirite timoun nan oswa lòt moun jan lalwa egzije sa). Nou pral sèlman mande done pèsonèl ki nesesè e rezonab pou itilizasyon Sèvis yo epi yo pral sèlman kenbe done pèsonèl sa yo toutotan li nesesè epi rezonab pou reyalize objektif sa yo.

 

Yon granmoun ki gen otorizasyon kapab imedyatman wè done pèsonèl timoun nan epi korije oswa efase enfòmasyon an an antye oswa an pati; mande nou sispann tout itilizasyon done pèsonèl timoun nan epi/oswa pou nou pa kominike ak timoun nan ankò; oswa anile oswa chanje konsantman an, lè w kontakte nou nan imèl oswa adrès fizik ki nan seksyon Kontakte nou ki anba a, avèk non timoun nan ak adrès imèl ak non ak adrès imèl paran oswa gadyen. Tanpri vizite

http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html pou jwenn enfòmasyon sou "Federal Trade Commission" Komisyon Federal Komès oswa ICO https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/children/ sou pwoteje vi prive timoun yo sou entènèt.10. ENFÒMASYON SOU DWA OU

a. Jeneral. Ou ka chanje enfòmasyon ou te ba nou yo nenpòt lè atravè kont ou. Ou kapab tou refize resevwa kominikasyon maketing, dezaktive oswa efase kont ou a nenpòt ki lè.

 

b. Anjeneral pa gen frè ki obligatwa. Ou p ap gen pou peye okenn frè pou jwenn aksè a done pèsonèl ou (oswa pou egzèse nenpòt nan lòt dwa yo). Sepandan, nou ka mande yon frè $10 (oswa lajan ekivalan) si demann ou an klèman san fondman, repete, oswa twòp. Altènativman, nou ka refize reponn demann ou an nan sikonstans sa yo.

 

c. Sa Nou Ka Bezwen Nan Men Ou. Lè w ap egzèse dwa w oswa lè w ap resevwa asistans, nou ka mande w enfòmasyon espesifik pou ede nou konfime idantite w. Sa a se yon mezi sekirite pou asire ke done pèsonèl yo pa divilge bay nenpòt moun ki pa gen dwa resevwa yo. Nou ka kontakte ou tou pou mande plis enfòmasyon konsènan demann ou an pou nou akselere repons nou an.

 

d. Tan Limit Pou Bay Repons. Nou eseye reponn tout demann lejitim nan yon mwa. Pafwa sa ka pran nou plis pase yon mwa si demann ou an patikilyèman konplèks oswa si ou te fè yon kantite demann. Nan ka sa a, nou pral fè w konnen epi kenbe w okouran.

 

11. SEKIRITE ENFÒMASYON

Nou pran swen pou pwoteje enfòmasyon ou yo. Nou anplwaye (epi nou mande founisè sèvis nou yo pou kenbe) estanda jeneral òganizasyonèl, administratif, fizik, pwosedi ak mezi teknolojik, ki fèt pou pwoteje enfòmasyon w yo, kont pèt oswa move itilizasyon, ak aksè, divilgasyon, modifikasyon ak destriksyon san otorizasyon pandan pwosesis la. Si w gen nenpòt kesyon sou sekirite done pèsonèl ou yo, ou ka kontakte nou nan imèl oswa adrès lapòs yo bay nan seksyon Kontakte nou ki anba a.

 

Sepandan, tanpri sonje ke pa gen okenn metòd transmisyon sou Entènèt la, oswa metòd estokaj elektwonik, ki 100% an sekirite. Se poutèt sa, menm si ke Inivèsite Florid respekte obligasyon legal li yo konsènan sekirite done pèsonèl ou yo, nou pa ka garanti sekirite total kapital done pèsonèl yo. Nou pran mezi rezonab ak estanda endistri yo pou ede pwoteje enfòmasyon ou yo kont pèt, vòl, move itilizasyon, ak aksè, divilgasyon, chanjman ak destriksyon san otorizasyon.

 

12. RÈGLEMAN RETANSYON DONE

a. Jeneral. Inivèste Florid, Inc. angaje l pou l kenbe Enfòmasyon Idantifikasyon Pèsonèl Patisipan nan Inisyativ Nouvo Mond Lekti a pou yon tan limite lè li respekte yon modèl ki kenbe enfòmasyon sèlman toutotan sa nesesè pou pèmèt rechèch ak rapò sou pwogram yo.

 

Aksè nan Inivèste Florid: Yo konsève dosye enskripsyon konplè a pou jesyon pwogram lan, rechèch ak rapò sou pwogram lan.

 

b. Done Agreje. Apre yo fin retire nenpòt enfòmasyon pou idantifikasyon pèsonèl nan seri done pèsonèl la, nou ka konbine enfòmasyon sa yo ak enfòmasyon nou pran nan men lòt itilizatè yo ak kliyan (kolektivman "Done Agreje ") yo nan lòd yo pi byen konprann ak analize Sèvis yo. Nou ka pataje done agreje yo ak tyès pati pou rezon analiz endistri, pwofil demografik, ak lòt rezon.
13. CHANJMAN NAN POLITIK KONFIDANSYALITE SA A

Nou ka chanje politik sou enfòmasyon konfidansyèl sa a detanzantan. Si nou fè nenpòt chanjman, n ap fè w konnen lè w revize dat ki anlè Politik sou Konfidansyalite sa a, epi nan kèk ka, nou ka ba w yon avi adisyonèl (tankou ajoute yon deklarasyon sou paj dakèy sèvis nou yo oswa nan yon notifikasyon pa imèl nou voye ba ou). Nenpòt chanjman yo pral efektif imedyatman lè nou afiche politik sou enfòmasyon konfidansyèl epi w bay konsantman w pou Politik Konfidansyalite ki afiche pou w kontinye itilize sèvis. Si ou pa dakò, sispann itilize Sèvis yo. Nou ankouraje w pou w revize Politik sou Konfidansyalite a chak fwa ou kominike avèk nou pou w rete enfòme sou pratik enfòmasyon nou yo ak fason ou ka ede pwoteje vi prive w. Nan limit ke nenpòt dispozisyon Politik sou Konfidansyalite sa a konsidere kòm envalid oswa pa ka aplike pa yon tribinal ki gen jiridiksyon ki konpetan an, dispozisyon sa a pral efase nan limit ki nesesè pou rès la ka rete valab ak ka aplike.

 

14. KONTAKTE NOU

Nou toujou enterese nan sa kliyan nou yo gen pou di. Si w gen nenpòt kesyon oswa enkyetid konsènan Politik sou Konfidansyalite sa a, tanpri pa ezite kontakte nou nan adrès sa a:

 

The University of Florida

Attn: Data Protection Officer

PO Box 117052

Gainesville, FL 32611

Email: new.worlds@coe.ufl.eduKonsantman pou itilizasyon done yo

 

Mwen ofisyèlman dakò pou mwen pèmèt Inivèsite Florid itilize enfòmasyon yo bay nan dokiman sa a pou m patisipe nan pwogram livrezon liv Inisyativ Nouvo Mond Lekti a. Pou mezire benefis pwogram sa a, nou ka kreye done ansanm ak enfòmasyon yo bay la a epi pataje yo ak patnè rechèch ak pwogrè pou edikasyon. Lè w tcheke ti bwat la epi kontinye enskri, ou ofisyèlman dakò ak kondisyon ki la a.