Kesyon yo poze souvan

JENERAL

Ki moun ki se administrate a plon nan inisyativ nan nouvo mond lekti?

Inivesite a nan Florid Sant Lastinger pou Aprantisaj te deziyen pa Depatman Edikasyon Florid la kom administrate a plon nan Inisyativ Lekti Mond nouvo yo. Sant UF Lastinger a se yon Oganizasyon finansman bous ki anrejistre (SFO) e kalifye pou aksepte kontribisyon kredi taks pou sipote inisyativ lan.

Ki enfomasyon kontak pou inisyativ lekti nouvo mond lan?

Imel la kontak pou nouvo mond lan lekti inisyativ se new.worlds@coe.ufl.edu. Moun ki enterese yo ka enskri pou resevwa plis enfomasyon sou pwogram nan biznis nan www.newworldsreading.com

KALIFIKASYON

Ki elev ki kalifye pou patisipe nan Inisyativ Lekti Mond nouvo (NWRI)?

Elev lekol piblik ak endepandan nan jaden danfan nan senkyem klas ka kalifye dapre krite sa yo:

Jaden danfan-klas 3: nenpot elev ki te idantifye kom gen yon deficiency sibstansyel nan lekti si nenpot nan krite sa yo yo te rankontre nan ako ak reg 6A-6,053 seksyon 12:
Not elev yo nan nivo sikse ki pi ba/referans kom idantifye pa piblikate a pandan yon peryod depistaj inivesel, sou yon evalyasyon ki nan lis nan distri a ki apwouve K-12 konple prev ki baze sou plan lekti;
Not elev yo nan nivo sikse/referans ki pi ba a kom idantifye pa piblikate a pandan pwogre siveyans administrasyon an nenpot ki le pandan ane lekol la, sou yon evalyasyon ki nan lis nan distri a ki apwouve K-12 konple prev ki baze sou plan lekti; Oubyen
Elev la te demontre, nan evalyasyon fomatif youn apre lot oswa done obsevasyon pwofese, nivo konpetans minimom pou konpetans lekti nan youn oswa plis nan zon yo nan konsyans phonological; fizik; vokabile, ki gen ladan ladres lang oral; lekti fluency; epi li konpreyansyon.

Klas 4-5: Nenpot elev ki bay not swa yon nivo 1 oswa nivo 2 sou evalyasyon angle ane lekol la oswa satisfe nenpot nan twa krite ki souliyen pi wo a pou idantifikasyon yon deficiency sibstansyel nan lekti.

Eske yon elev ka vin pa elijib pou inisyativ lekti nouvo mond lan?

Yon elev rete kalifye depi le yo enskri nan nouvo inisyativ lekti mond lan jiskaske yo ranpli senkyem klas, menm si not lekti yo amelyore, sof si yo chwazi pou yo patisipe nan pwogram nan.

Kijan yo ka ajoute yon lekol nan fom enskripsyon an?

Pwogram nan se kounye a selman disponib nan lekol piblik ak distri-sipote elev lekol endepandan. Elev lekol prive ak lekol lakay yo pa kalifye.

ANWOLMAN

Kijan elev ki kalifye/fanmi yo enskri pou patisipe nan Inisyativ Lekti Monn nouvo a?

Elev ki kalifye yo ka enskri nan www.newworldsreading.com.

Ki le enskripsyon an komanse?

Enskripsyon an louvri pou elev ki kalifye yo.

Ki enfomasyon fanmi yo pral gen pou bay le yo enskri?

Enfomasyon sou Paran / Paran: Non, Nimewo Telefon, Adres imel
Enfomasyon sou Elev: Non, Dat nesans, klas, Distri Lekol, Lekol
Adres chajman
Entere liv
Liv lang preferans

Ki enfomasyon distri a dwe kolekte intern pou elev ki kalifye yo?

Non elev
Lekòl
Klas
Pefomans Done ki endike Kalifikasyon

Kijan enfomasyon elev yo pral pwoteje?

Kom yon enstitisyon nan yon inivesite piblik, UF Lastinger Center la ap rete pa tout reg ak regleman konsenan sekirite enfomasyon elev pesonel.

Kijan yo ka ajoute yon lekol nan fom enskripsyon an?

Tanpri kontakte nou nan new.worlds@coe.ufl.edu ak non an ak distri lekol la epi nou pral ajoute li pi vit ke posib.

LIVREZON LIV

Kijan liv yo pral delivre elev yo?

Sant UF Lastinger a ap delivre liv direkteman nan fwaye elev yo atrave lapos. Si sikonstans yo mande pou yon metod livrezon altenatif, Sant UF Lastinger la ap travay direkteman avek lekol la ak /oswa distri a pou idantifye yon plan altene.

Kijan liv yo pral delivre a Sanzabri/migran/pasaje elev yo?

Si sikonstans yo mande pou yon metod livrezon altenatif, Sant UF Lastinger la ap travay direkteman avek lekol la ak /oswa distri a pou idantifye yon plan altene.

Ki le liv yo komanse delivre?

Livrezon liv ap komanse nan Desanm 2021.

Konbyen fwa yo pral delivre liv?

Liv yo pral delivre sou yon baz chak mwa oktob nan mwa Jen chak ane. Sepandan, pou ane lekol sa a (2021-2022) livrezon ap komanse nan Mwa desanm 2021 ak nan fen mwa jen 2022.

Konben liv elev ap resevwa?

Elev ki kalifye ki enskri nan pwogram nan ap resevwa Nef liv chak ane, ki gen ladan ane lekol la 2021-2022. Elev yo ka resevwa plis pase yon liv nan seten mwa pou asire yo resevwa Nef liv nan ane lekol la.

Ki kalite liv ki ap disponib?

Liv ki disponib yo pral gen ladan tou de fiksyon ak nonfiksyon teks ki kouvri yon varyete laje estil ak sije pou fe apel a entere elev yo. Liv yo pral bon jan kalite, laj ki apwopriye ak oganize pa klas ak lekti nivo.

Eske elev yo ak fanmi yo ap jwenn yo chwazi liv pwop yo?

Nan moman sa a, elev / fanmi yo pral gen opotinite pou yo chwazi estil yo ak sije nan liv yo ta renmen resevwa; Sepandan, yo pap kapab mande yon liv espesifik. Chak genre pral gen ladan yon kantite liv ki reprezante yon varyete sije, karakte, anviwonman, ak istwa.

Eske liv yo ap disponib nan lang lot pase Angle?

Wi, liv yo ap disponib nan lang Panyol ak kreyol ayisyen.

Eske liv yo disponib nan lot foma (egzanp, an Bray) pou akomode manm eksepsyonel yo?

Nou ap travay avek dilijans pou fe pwogram sa a kom enklizif ke posib. Foma liv Altenatif yo pral ofri kom disponib ak plan pou kontinye ekspansyon.

Ki jan ou pral detemine nivo ki apwopriye nan liv pou elev yo?

Yo chwazi liv ki soti nan Estanda B.E.S.T. Florida pou chak nivo klas. Lot yo chwazi pou satisfe bezwen elev ki baze sou nivo lekti yo. Gen kek yo pral chwazi ki ka pi wo pase nivo lekti timoun nan pou moun kap bay swen yo pataje ak pitit yo.

MAKETING AK KOMINIKASYON

Ki enfomasyon / materyel maketing yo bay distri lekol yo?

Yon zouti maketing inisyal te bay nan distri lekol ki gen tou de kopi difisil ak byen dijital ki gen ladan, men se pa limite a:

Scripts telefon pou itilize ak fanmi kalifye
Imel ak bilten messagerie yo sevi ak le kominike ak lekol yo
Imel ak bilten messagerie pou lekol ak pwofese yo itilize avek fanmi yo
Pwomosyonel avyate
Sosyal Media byen

Kijan enfomasyon yo pral pataje ak lekol yo?

Sant UF Lastinger la ap travay avek yon Nouvo Enstitisyon Lekti Inisyativ Kontakte nan chak distri lekol pou distribiye enfomasyon nan lekol yo. Sant lastinger a ap kominike tou direkteman ak lekol yo bay materyel maketing, pwosesis enskripsyon rézoudr, ak ede sou yon baz ka-pa ka.

Kijan enfomasyon yo pral pataje avek fanmi yo?

Sant UF Lastinger a pral kominike direkteman avek fanmi ki enskri nan pwogram nan. Sant UF Lastinger a ap ankouraje pwogram nan fanmi yo atrave kanpay medya sosyal, evenman lapres, medya tradisyonel plog, ak atrave patne kominote yo. Lekol yo ap bay ak yon zouti enfomasyon/maketing ki gen materyel pre-gwose pou pataje direkteman avek fanmi yo.

Kijan yon distri ak/oswa lod lekol la ka plis gid pou chanje klas?

Tanpri kontakte nou nan new.worlds@coe.ufl.edu epi bay non lekol la ak kantite avyate.

Kisa ki rive si yon lekol pa t resevwa okenn avyate?

Tanpri kontakte nou nan new.worlds@coe.ufl.edu epi nou ka tcheke chajman nou yo pou detemine si avyate te janm voye nan lekol la. Si se pa sa, nou ap komande avyate. Si yon chajman te voye, nou ap bay enfomasyon pou swiv pou ede lekol la jwenn avyate la.

Ki moun ki ta dwe yon repote/jounalis kontak si yo ta renmen entevyou yon manm anplwaye?

Tanpri imel: media@newworldsreading.com

KONTAKTE NOU

Mwen se yon jounalis ki gen kesyon sou pwogram sa a. Ki moun mwen ta dwe kontakte?

Tanpri kontakte media@newworldsreading.com pou tout kesyon medya ak/oswa demann.

Ki moun mwen kontakte si mwen gen lot kesyon oswa bezwen sipo?

 

Kontakte nou direkteman nan nouvo mond lekti